Dyrektor SP nr 5 w Łukowie ogłasza nabór dzieci do klasy sportowej

Dyrektor SP nr 5 w Łukowie ogłasza nabór dzieci do klasy sportowej na poziomie klasy czwartej na rok szkolny 2024/2025 z dyscyplinami wiodącymi:
Dziewczęta: piłka siatkowa, nauczyciel prowadzący: Małgorzata Dadacz
Chłopcy: piłka nożna, nauczyciel prowadzący: Ryszard Grochowski
Zgłoszenie dziecka z obecnej trzeciej klasy powinno nastąpić w terminie; 14.03.2024 r.-
27.03.2024r.

Test selekcyjny do klasy sportowej


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 5 IM. W.SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE
 Rekrutacja do klasy IV sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Sikorskiego w
Łukowie przeprowadzana jest na podstawie:
– art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r.
poz.59)
– Rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r. poz.671)
– Statutu szkoły.
 W oddziale sportowym będzie prowadzone szkolenie sportowe w dyscyplinach: piłka
siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców.
 Oddział sportowy nie jest objęty rejonizacją, nie obowiązuje w nim ustalony dla SP 5
obwód szkolny.
 Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
– ukończyli klasę 3 w szkole podstawowej,
– posiadają dobre wyniki w nauce,
– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza medycyny sportowej podstawowej opieki zdrowotnej,
– posiadają pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,
– uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest
prowadzone szkolenie sportowe w oddziale sportowym w SP 5.
 Dokumenty wymagane przy rekrutacji ucznia/uczennicy do klasy sportowej:
– podanie o przyjęcie do klasy sportowej podpisane przez obojga rodziców/ prawnych
opiekunów,
– oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej złożony w sekretariacie
szkoły niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego (nie dotyczy uczniów SP 5 w
Łukowie),
– orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej podstawowej opieki
zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia – orzeczenie należy przedstawić
przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
 W celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do oddziału sportowego dyrektor
powołuje komisję kwalifikacyjną, składającą się z:
– wicedyrektora szkoły jako przewodniczącego,
– trzech nauczycieli wychowania fizycznego.
 Komisja po przeprowadzeniu prób sprawności fizycznej oraz przeanalizowaniu zgłoszeń
(podań) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, sporządza protokół i publikuje wyniki
postępowania i listę uczniów przyjętych do klasy IV sportowej.
 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

 Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co
najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
 Do zadań komisji należy w szczególności:
– podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach i terminie rekrutacji
z uwzględnieniem ogólnych kryteriów przyjęć zawartych w dokumencie „Zasady
rekrutacji do klasy sportowej” oraz szczegółowych kryteriów związanych z doborem
uczniów do oddziału sportowego,
– zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
– sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności
fizycznej,
– sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób
sprawności fizycznej,
– sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
– sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do oddziału sportowego.
 Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę
posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków
komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub
rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje
przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego załącza się
listy kandydatów oraz dokumenty sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach
przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane kryteria, niż liczba
wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 Procedura odwoławcza:
– w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
klasy sportowej SP 5, – uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem,
– uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym,
– rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
– dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 ZAŁĄCZNIKI:

Author: admin