Prawa i obowiązki ucznia

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. Opieki wychowawcy i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi objawami patologii społecznej,
 3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych ? jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 7. Pomocy w przypadku trudności w nauce oraz pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych,
 8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy, stołówki i innych urządzeń szkolnych,
 10. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach dziecięcych w szkole, zwłaszcza samorządzie uczniowskim,

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

?    przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
 4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 

Nagrody

 

 1. pochwała nauczyciela ? wychowawcy wobec klasy z wpisaniem jej do dzienniczka ucznia,
 2. pochwała dyrektora szkoły wobec klasy z wpisaniem jej do dzienniczka ucznia,
 3. list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców (opiekunów) ucznia,
 4. nagroda rzeczowa,
 5. dyplom uznania,
 6. uczestnictwo bezpłatne w wycieczce lub innej formie wypoczynku zorganizowanej dla najlepszych uczniów.

 

Kary

 1. upomnienie wychowawcy wobec zespołu klasowego,
 2. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec klasy (oddziału),
 3. nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów na ogólnym apelu,
 4. nagana dyrektora szkoły wobec rady pedagogicznej.

Author: admin