Historia naszej szkoły

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie została oddana do użytku 1 września 1989r. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor szkoły p. Marian Mikołajewski. W imieniu rodziców zabrał głos – nieżyjący już – Wiesław Łęgocki.
 • Placówka rozpoczęła działalność, choć trwały jeszcze prace budowlane i wykończeniowe. Cała kadra przystąpiła do organizowania życia szkoły i adaptacji pomieszczeń. Pracę rozpoczęło 66 nauczycieli klas I – VIII i 3 w oddziałach przedszkolnych, 2 osoby administracji oraz kilkanaście osób obsługi.

 • 15 września 1989r. powołano pierwszy Samorząd Uczniowski, który aktywnie włączył się w działalność integrującą społeczność szkoły. Pierwszą przewodniczącą została Agata Kot z klasy VIII c. Wkrótce wyłoniono Komitet Rodzicielski i Społeczną Radę Szkoły. Obydwa gremia znacznie przyczyniły się do kształtowania wizerunku i ceremoniału szkoły.

 • 22 września 1989r., dzięki prężnej działalności nauczycieli wychowania fizycznego, panów Jerzego Kożucha i Andrzeja Bancerza, został utworzony Szkolny Klub Sportowy „Piątka”.
 • 29 września 1989r. odbyło się pierwsze ślubowanie uczniów klas pierwszych, a pasowania na ucznia dokonała wicedyrektor szkoły – Emilia Stefaniak.
 • 16 października 1990r. Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Jan Mazur dokonał poświęcenia szkoły. Ta doniosła uroczystość była ważnym wydarzeniem środowiskowym i zgromadziła wielu dostojnych gości. Już w tym samym roku podjęto starania o nadanie szkole imienia i sztandaru.
 • 25 marca 1993r. z duszpasterską wizytą przybył do szkoły Jego Ekscelencja Biskup Senior Siedlecki – Wacław Skomorucha, który spotkał się z dziatwą szkolną i pracownikami szkoły.
 • 29 stycznia 1994r. Społeczna Rada Szkoły w składzie poszerzonym o przedstawicieli Samorządu Terytorialnego i Kuratorium Oświaty dokonała wyboru patrona szkoły – polityka i żołnierza – generała Władysława Sikorskiego.

 • 21 czerwca 1995r. dyrektor szkoły p. M. Mikołajewski odebrał z rąk przedstawicieli Rady Rodziców sztandar szkoły, który przekazał absolwentom klas ósmych.
 • 18 września 1995r. nastąpiło otwarcie krytej pływalni przez Premiera RP Józefa Oleksego.
 • Niezapomnianą datą w historii szkoły jest dzień 20 maja 1996 r. kiedy to szkoła w 115 rocznicę urodzin patrona otrzymała akt nadania imienia gen. Władysława Sikorskiego z rąk przedstawiciela Urzędu Rejonowego w Łukowie w obecności delegacji MEN i władz wojewódzkich. Jego Ekscelencja BS Jan Mazur dokonał poświęcenia sztandaru. Od tej pory dzień 20 maja obchodzony jest jako Święto Szkoły. Na coroczne uroczystości zapraszani są liczni goście, a zwłaszcza przyjaciele szkoły, którzy za aktywne wsparcie szkoły w różnych dziedzinach jej działalności otrzymują okolicznościowe nagrody.
 • 1 września 1999 roku weszła w życie reforma systemu edukacji, w ramach której ośmioklasowe szkoły podstawowe zostały przekształcone w sześcioklasowe przy jednoczesnym powołaniu trzyklasowych gimnazjów. W ich wyniku Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie stała się sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi tzw. „zerówkami”. Od 1 września 1999 r. dyrektorem szkoły został Pan Jerzy Kozłowski. Po raz pierwszy do naszej szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie – uchodźcy, którzy musieli uciekać ze swoich państw. Były to dzieci z Białorusi, Rosji i z Kosowa.
 • 10 października 2003r. nasza szkoła została uhonorowana certyfikatem „Szkoły z klasą”, nadanym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
 • 2004 rok. Otrzymanie tytułu szkoły „Kształtującej tożsamość krajobrazu” okazał się dla społeczności szkolnej impulsem do założenia ogrodu przyszkolnego, który do dziś pełni funkcję „zielonej klasy”.
 • 2007 r. szkoła otrzymała tytuł „Szkoły przyjaznej środowisku”. Był on rezultatem owocnej współpracy z Nadleśnictwem Łuków i Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym „Nasz Region”. W ramach konkursu, oprócz prac literackich, plastycznych, fotograficznych, uczniowie wykonywali prace odnowieniowo – zalesieniowe, prace zadrzewieniowe w szkolnym ogrodzie oraz sprzątali las i okolice naszej szkoły.

W ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskich” finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, zostało zrealizowanych 20 projektów dydaktycznych, wychowawczych i sportowych. Były to zadania realizowane przez nauczycieli różnych przedmiotów. Nauczyciele objęli oddziaływaniem jak największą grupę uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się również o wartościowy sprzęt techno-dydaktyczny.

 • Rok 2008. Wydarzeniem, które znacząco wpłynęło na rozwój naszej placówki, było oddanie kompleksu bezpłatnych, ogólnodostępnych boisk z zapleczem socjalnym „Orlik 2012”. Wydarzenie to związane było z wizytą w naszej szkole premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska.
 • 1 września 2008 r. wykorzystując bogatą bazę sportową szkoły zostały utworzone klasy sportowe o wymiarze nauczania 10 godzin tygodniowo wychowania fizycznego. Dyrektorem szkoły został Pan Jerzy Kołodyński.
 • 1 września 2009 realizacja projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Celem było wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów. Projekt ten był wdrażany w szkole w ciągu trzech lat – od 2009 do 2011.
 • W latach 2009-2012 przeprowadzono kompleksowe przygotowanie szkoły do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich oraz wprowadzono standardy jakie powinna spełniać szkoła przygotowana na przyjęcie uczniów sześcioletnich. Wydzielono sektor przedszkolny. Sale lekcyjne zostały wyposażone w kącki tematyczne na miarę XXI w. Powstał blok świetlicowo – biblioteczny z salą zabaw.
 • 2010 r. Otrzymanie po raz pierwszy certyfikatu „Szkoła bez przemocy”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Staramy się, żeby nasza szkoła była miejscem wolnym od agresji i przemocy. Konkursowi patronował Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2011 r. Otrzymanie certyfikatów „Szkoła Odkrywców talentów”„Szkoła dobrych praktyk” i „Szkoła humanitarna”. W ramach tego zadania szkoła prowadziła projekty z zakresu edukacji globalnej. Jego celem było zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności, na przykładzie tematów takich jak: dostęp do żywności, pomoc humanitarna, prawo do wody czy prawo do edukacji. Jego zadaniem jest także kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności solidarności z mieszkańcami krajów Południa Afryki.

 • W roku szkolnym 2011/2012 realizowany był projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.„Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w obszarach usprawniania zaburzeń komunikacji społecznej, wyrównywania deficytów rozwojowych i kompensowania braków dydaktycznych jak również rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów w zakresie ich predyspozycji intelektualnych i psychoruchowych.

Oddano do użytku plac zabaw realizowany w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła”.

 • 2012 r. Podpisanie umowy o wymianie i współpracy ze Szkolą Podstawową nr 16 w Tarnopolu na Ukrainie.
 • 1 września 2013 r. dyrektorem szkoły zostaje Pani Iwona Kmieć. Utworzenie oddziału sportowego o profilu pływackim dla uczniów klasy pierwszej.
 • W latach 2014 – 2017 realizowanie przez nauczycieli programów innowacyjnych wzbogacających ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • 2014 roku– zwycięstwo regionalne w konkursie filmowym Tesco dla Szkół – „Talent do niemarnowania”
 • 2015 r. szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły współpracy”
 • 20 września 2016 r. w obecności Jarosława Stawiarskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki– oddano do użytku boisko sportowe wraz z bieżnią lekkoatletyczną, terenowymi urządzeniami sportowymi, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem sportowym w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa treningowego obiektu lekkoatletycznego w wariancie 200m
 • 14 listopada 2016 r. wizyta Jego Ekscelencji Biskupa Siedleckiego ks. Kazimierza Gurdy w ramach wizytacji kanonicznej parafii NMP Matki Kościoła
 • 01. września 2017 r. weszła w życie reforma systemu edukacji w ramach której, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie stała się ośmioklasową szkołą podstawową
 • 2017 r. szkoła zajęła X miejsce w wojewódzkim sportowym współzawodnictwie szkół.
 • Od 1 września 2017 r. w szkole funkcjonują oddziały przedszkolne dzieci od 3 roku życia
 • Od lutego do października 2018 r. zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne szkoły dofinansowane w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 .
 • 7 listopada 2018 r. szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”
 • Szkoła jest jedną z największych i najnowocześniejszych placówek oświatowych w Łukowie. Infrastrukturę stanowi 29 klasopracowni, biblioteka i stołówka, pełno wymiarowa hala sportowa, kryta pływalnia i kompleks boisk sportowo – rekreacyjnych.
 • Nad prawidłową realizacją podstawowych funkcji szkoły czuwa pięćdziesięcio dziewięcio osobowa kadra wykwalifikowanych nauczycieli oraz dwudziestu pracowników niepedagogicznych. W dobrze wyposażonych pracowniach lekcyjnych naukę pobiera 740 wychowanków zgromadzonych w 31 oddziałach klasowych i 5 oddziałach zerowych.

 • Kadra szkoły często stosuje nowatorskie metody i formy pracy, realizuje programy autorskie, nie zaniedbując przy tym szeroko zakrojonych inicjatyw wychowawczych. Dzięki temu szkoła osiąga wysokie wyniki pracy, może pochwalić się wieloma cennymi osiągnięciami na szczeblu miasta, powiatu, województwa i niekiedy kraju. Najcenniejszymi osiągnięciami są miejsca lauerackie uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu województwa, wielokrotne sukcesy w Konkursach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, liczne tytuły mistrzowskie zespołów sportowych szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych, zapasach, pływaniu, biegach przełajowych, piłce ręcznej, piłce siatkowej.

 • Działalność podstawową szkoły wspomagają formy pracy pozalekcyjnej: koła przedmiotowe i zainteresowań, sekcje taneczno – muzyczne, kursy językowe i komputerowe. Wielosegmentowa infrastruktura części dydaktycznej, kompleks sportowy z pełnowymiarową salą sportową, krytą pływalnią i boiskami sportowo-rekreacyjnymi, biblioteka, blok żywieniowy i pracownie komputerowe stanowią atrakcyjną ofertę usługową nie tylko dla uczniów szkoły, ale także dla środowiska lokalnego i potencjalnych klientów szkoły – organizatorów i uczestników obozów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Organizatorów wszelkich szkoleń i imprez okolicznościowych. Kompleksowość organizowanych usług, konkurencyjne ceny, bogato wyposażone zaplecze i profesjonalna obsługa stanowią gwarancję jakości dla korzystających z usług.

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *