Nabór dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie 
ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5  im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie na rok szkolny 2024/2025.

W roku szkolnym 2024/2025 r. dzieci urodzone w 2017 r. mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

W związku z tym rodzice dzieci urodzonych w 2017 r. , zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie, zobowiązani są do zapisania dziecka do szkoły.

Obwód szkoły (wykaz ulic) znajduje się na stronie internetowej www.sp5lukow.pl.

Dzieci urodzone w 2017 r. zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr5  w Łukowie mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku wolnych miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci zamieszkałych poza obwodem brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący ( uchwała nr XIX/159/2020)

Zapisanie dziecka  do pierwszej klasy powinno odbyć się w terminie 14.03. 2024 r. – 05.04.2024 r. w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.30  poprzez złożenie pisemnego wniosku.

23 kwietnia 2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do szkoły, rodzic zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 23 kwietnia do 10 maja 2024 r.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce. 

13 maja 2024 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji pod numerem tel. 25 798 46 57

Załączniki dotyczące zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Author: admin