Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

Skład:
1. Przewodnicząca SU – Maja Sulej
2. Zastępca – Mateusz Matejko
3. Skarbnik – Elżbieta Mościcka
4. Sekretarz – Kornelia Bilska
5. Łącznik – Judyta Zawadzka
oraz pozostali:

Zosia Gajowa VIIIA
Oskar Dudziński VIIIA
Natalia Bąk VIIIB
Bartłomiej Janowski VIIIB
Julia Gosek VIIIC
Dominika Dźwigała VIIIC
Milena Włoszewska IVA
Zuzanna Krasuska IVA
Gabrysia Wójcik IVB
Szymon Kęzik IVB
Jagoda Sulej IVC
Paulina Zemło IVC
Antonina Matejek IVD
Mikołaj Dylak IVD
Łucja Zagunna VA
Michał Gajaszek VA
Marta Bartkiewicz VB
Natalia Baniak VB
Rafał Radomyski VIA
Konrad Konstanty VIA
Dominik Witko VIIA
Kuba Borkowski VIIA
Amelia Skorupska VIIB
Julia Grochowska VIIB
Michał Rojewski VIIC
Dominika Zawadzka VIIC
Gabriela Grabowiec VIID
Julia Czarnocka VIID
Maciej Skwarek VIIE
Jakub Kamiński VIIE

Opiekunowie: Edyta Sobota, Katarzyna Sujka

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin

Samorządu Uczniowskiego

I. WSTĘP

1. a.   Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

b.  Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

c. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

II. WŁADZE SAMORZĄDU                                                                 .

2. Władzami Samorządu są:

a.       Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą);

b.      Zarząd;

c.       Komisja Rewizyjna.

3. a.   Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli wszystkich klas, minimum po jednym z każdej klasy.

b. Do kompetencji Rady należy:

 • wybór i odwoływanie przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły;
 • uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;
 • uchwalanie budżetu;
 • uchwalanie składek członkowskich (decyzja taka wymaga zaakceptowania przez referendum, w którym weźmie udział powyżej 2/3 uczniów szkoły);
 • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu;
 • wybór Komisji Rewizyjnej;
 • wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 • przyjmowanie kwartalnych sprawozdań Zarządu;
 • powoływanie spośród członków Rady komisji oraz mianowanie ich przewodniczących;
 • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.

c. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż 7 dni po wyborach, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

d. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

e. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona.

f. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

4. a. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.

b. Zarząd składa się z 6 uczniów: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz 2 członków.

c.  Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.

d. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
 • reprezentowanie Samorządu;
 • przedstawianie Radzie kwartalnych sprawozdań z pracy Zarządu,
 • powoływanie sekcji oraz redakcji gazety SU, mianowanie ich przewodniczących; prowadzenie dokumentacji pracy samorządu
 • prowadzenie gospodarki finansowej;
 • opracowanie projektu budżetu.

e.  Na własne życzenie w zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

f.   W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

g.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie.

h.  Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą prace Samorządu Uczniowskiego.

i.Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i Przewodniczący.

j.Pozostałe dokumenty podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zarządu lub 2 innych członków Zarządu, działających na podstawie upoważnienia Zarządu.

k. Samorząd Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej:

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej Nr 5

w Łukowie

Pieczątka przechowywana jest przez Sekretarza Zarządu.

5.  a. Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej.

b. W skład Komisji wchodzi trzech członków wybieranych przez Radę.

c.  Komisja Rewizyjna kontroluje prace Zarządu i minimum raz na semestr przedstawia sprawozdanie Radzie.

d. Komisja Rewizyjna prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

6. a.   Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.

b.  Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.

c.  Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także – na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

III. KADENCJA WŁADZ, WYBORY, WAKATY

7. a.   Kadencja wszystkich władz samorządu trwa jeden rok kalendarzowy. Termin przeprowadzania wyborów określają punkty 8, 9 i 10 niniejszego regulaminu.

b.  Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły. W chwili odejścia ucznia ze Szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

c.  Wybory do władz Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

d. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę.

8. a.   Wybory delegatów do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno.

b. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy.

c. Wybory są nadzorowane przez Komisję Wyborczą powoływaną przez ustępującą Radę:

d. Kandydaci na funkcje delegata do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych muszą być przedstawieni uczniom klasy tydzień przed terminem wyborów. Przedstawicielem może być tylko uczeń danej klasy (nie musi to być przewodniczący Samorządu Klasowego).

e.  W przypadku vacatu na funkcji członka Rady, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.

9. a. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w październiku.

b. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad połowa członków Rady.

c. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej członkowie Rady zgłaszają na piśmie na tydzień przed wyborami.

Zgłoszenie musi zawierać zgodę kandydata.

d.  Na pierwszym zebraniu po wyborach Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji.

10. a. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w kwietniu.

b.  Nie później niż w pierwszym tygodniu marca Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów.

c.  W ciągu 2 tygodni od w/w terminu uczniowie Szkoły mogą zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego samorządu wraz z pełnym składem Zarządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz ich pisemną zgodę. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący naukę w Szkole.

d.  Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej.

e.  Kandydaci muszą wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych, w czasie którego mają możliwość przedstawienia swojego programu działania oraz odpowiadają na pytania członków Rady.

f.   Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu kwietnia. Wybory są tajne, uczestniczą w nich wszyscy uczniowie Szkoły. W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród przedstawionych kandydatur Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu. Wybory wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU

11. a. Zgodnie z art. 55 p. 5.1 Samorząd Uczniowski, reprezentujący ogół uczniów Szkoły wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

b. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

c. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

d.  Wyboru Opiekuna dokonuje Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych w czerwcu, po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.

e.  Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

f. Kandydatów na funkcje Opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie Szkoły.

V. KOMISJE I SEKCJE

12. a. Dla realizacji swoich zadań, Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych może powoływać komisje, a Zarząd – sekcje.

b.  Powoływane Komisje /Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).

c. Przy powoływaniu Komisji /Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

 • nazwę Komisji /Sekcji;
 • zakres działalności i kompetencje;
 • okres jej istnienia
 • przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą /Zarządem za jej prace;
 • skład osobowy;

d. Komisje są powoływane spośród członków Rady. Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

e. Informacja o powołaniu Komisji /Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie (lub otwartym charakterze) musi być wywieszona w gablocie Samorządu w terminie tygodnia od daty powołania.

f.   Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych powołuje ze swego grona Komisję Wyborczą, która organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich władz samorządu. Kadencja Komisji Wyborczej trwa jeden rok.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU

13. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.

14. a. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:?

 • we wszystkich klasach, przed wyborami do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych;
 • w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

b. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszony w gablocie Samorządu).

c. Każdy członek Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.

d. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub 3 członków Rady.

e. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Rady muszą być poinformowani na piśmie dwa tygodnie przed tym posiedzeniem. Ponadto treść tych poprawek musi być wywieszona w gablocie samorządu.

f. Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.


§1

 1. Wybory są powszechne (uczestniczą wszyscy uczniowie) i tajne.

§2

 1. W wyborach wybierany jest Przewodniczący oraz pozostali członkowie Zarządu.
 2. Osoby kandydujące na Przewodniczącego SU, które nie zostały wybrane na tą funkcję tworzą Zarząd Honorowy SU. Pełnione przez nich funkcje są zależne od ilości otrzymanych głosów.

§3

 1. Zgłoszenia kandydatur dokonuje się pisemnie.
 2. Na liście musi być pisemna zgoda kandydata, a lista potwierdzona podpisami co najmniej 20 osób.
 3. Listy zgłoszeń należy składać do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w ciągu 2 tygodni od momentu ogłoszenia wyborów.
 4. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący Szkołę.

§4

 1. Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu.
 2. Każdy kandydat może prowadzić kampanię wyborczą za pomocą ulotek, plakatów, szkolnego radiowęzła (5 min.)
 3. Kandydaci muszą wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych, w czasie którego mają szansę przedstawić swój program oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania.

§5

 1. Wybory odbywają się w budynku szkoły
 2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wybrana spośród uczniów.
 3. Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I-VI.
 4. Komisja Wyborcza zbiera głosy do opieczętowanej urny.
 5. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.
 6. W przypadku równej ilości głosów zostanie przeprowadzona II tura głosowania.

§6

 1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
 2. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
 3. Po obliczeniu głosów członkowie Komisji sporządzają protokół, który następnego dnia po wyborach jest wywieszony w gablocie Samorządu.

§7

 1. Sprawy sporne rozstrzyga Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Author: admin