Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

 Plan  DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁUKOWIE

ZA ROK SZKOLNY 2023/2024

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 1. Przewodnicząca SU – Maja Kaczyńska
 2. Zastępca – Marta Konieczna 
 3. Sekretarz – Zuzia Markowska
 4. Łącznik – Patryk Kunczyński

Oliwia Głowacka

Natasza Biaduń

Olga Michalak

Magdalena Ożóg

Alicja Szczęśniak

Maria Rubacha

Kacper Wiąckiewicz

Wiktor Węcki

Marceli Dziurdziak

Aleksandra Szczęśniak

Rafał Radomyski

Michał Szczygielski

Szymon Radomyski

Franciszek Czarnocki

Iga Gajo

Wiktor Gajowy

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

Pani Katarzyna Sujka

Pani Ewa Mróz

  Samorząd Uczniowski rozpoczął działalność we wrześniu 2023 roku. Podczas zebrania ustalono harmonogram SU na rok szkolny 2023/2024. Samorząd Uczniowski będzie

realizował swoje zadania w oparciu o plan pracy, a jego działalność będzie widoczna na wszystkich płaszczyznach życia szkoły.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 •  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 •  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 •  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 •  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 

 • współpraca ze Szkolnym Wolontariatem,  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, realizacja projektu pn. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla schroniska dla zwierząt oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 

 • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału
  i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych
  i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

 

 

 

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 •  czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 •  pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 

 

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
  i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 •  wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
  w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

Szczegółowe zadania zorganizowane i przeprowadzone przez SU:

Miesiąc Zadanie  Osoby odpowiedzialne
Wrzesień
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza i wybory  władz do SU .
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2023/2024.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka – całodniowe świętowanie oraz wybór najsympatyczniejszego chłopca w każdej klasie. Dyskoteka.
 • Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.
 • Dzień Języków Obcych 
 • Zbiórka baterii i elektrośmieci
 • Opieka nad szkolnym FB
SU

Wychowawcy

Dołęga

R. Męczyńska

D.Rychta

M.Tuchowska

P. Głowacka

Październik
 • Wykonanie ciasteczek dla wszystkich pracowników szkoły. DEN
 • Uruchomienie zbiórki telefonów i baterii.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Dekoracja jesienna na korytarzach szkolnych
 • Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Dzień Papieski.
 • Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci w Łukowie, zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkół i żołnierzy w ramach akcji „Szkoła pamięta”.
 • Szkolna zbiórka zniczy.
SU

K.Sujka

Agata Zakrzewska

Katarzyna Puszcz

Grażyna Sawicka

wychowawcy

 

Listopad
 • Udział w apelu z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji 11 listopada
 • Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.
 • Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień – drzewo życzliwości.
SU

Zespół polonistyczny

Grudzień
 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Akcja „Zgrana klasa”- Dzień w przebraniu za Mikołaja ( 6 grudnia)
 • Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych
 • Kiermasz świąteczny
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Zorganizowanie konkursu na najdłuższą brodę Mikołaja.

Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

SU
Styczeń
 • Akcja „Zgrana klasa”-  Dzień w masce karnawałowej
 • Konkurs na maskę karnawałową
 • Szkolna akcja – białe ubrania i wspólne wykonanie tańca z pomponami do tekstu zimowej piosenki : Na sanki, na sanki lepimy bałwanki
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
SU
Luty
 • Organizacja  poczty „walentynkowej”
 • Akcja „Zgrana klasa”- ubieramy się na czerwono (14 lutego)
 • Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
 • Słodkie serca – sprzedaż piernikowych serc w Tłusty czwartek – akcja we współpracy z Radą Rodziców;
 • Choinka 04.02.2024
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
SU
Marzec
 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych
 • Obchody 1 Dnia Wiosny – konkurs na najzabawniejsze przebranie
 • Akcja “Dzień bez plecaka”
 • Poznaj moją szkołę – film o szkole. Promocja szkoły w lokalnych mediach.
SU
Kwiecień
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 • Zainicjowanie akcji  „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 
 • Uczestnictwo w Niebieskim Biegu
 • Udział w międzynarodowym dniu sportu- dzieci i nauczycieli ubrani w stroje sportowe.
SU
Maj
 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Dekoracja na szkolnym holu nawiązująca do święta 3 Maja
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
SU
Czerwiec
 • Dzień Dziecka
 • Wspólny taniec wszystkich uczniów na Orliku
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2024/2025.
 • Dyskoteka pożegnalna
Wychowawcy klas

SU

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Koordynacja akcji zbierania puszek aluminiowych, nakrętek i zużytych baterii
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy z Kołem Wolontariatu.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów,  konfliktów, specyficznych sytuacji).

 

Opiekunowie  SU          

Skład:
1. Przewodnicząca SU – Maja Sulej
2. Zastępca – Mateusz Matejko
3. Skarbnik – Elżbieta Mościcka
4. Sekretarz – Kornelia Bilska
5. Łącznik – Judyta Zawadzka
oraz pozostali:

Zosia Gajowa VIIIA
Oskar Dudziński VIIIA
Natalia Bąk VIIIB
Bartłomiej Janowski VIIIB
Julia Gosek VIIIC
Dominika Dźwigała VIIIC
Milena Włoszewska IVA
Zuzanna Krasuska IVA
Gabrysia Wójcik IVB
Szymon Kęzik IVB
Jagoda Sulej IVC
Paulina Zemło IVC
Antonina Matejek IVD
Mikołaj Dylak IVD
Łucja Zagunna VA
Michał Gajaszek VA
Marta Bartkiewicz VB
Natalia Baniak VB
Rafał Radomyski VIA
Konrad Konstanty VIA
Dominik Witko VIIA
Kuba Borkowski VIIA
Amelia Skorupska VIIB
Julia Grochowska VIIB
Michał Rojewski VIIC
Dominika Zawadzka VIIC
Gabriela Grabowiec VIID
Julia Czarnocka VIID
Maciej Skwarek VIIE
Jakub Kamiński VIIE

Opiekunowie: Edyta Sobota, Katarzyna Sujka

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin

Samorządu Uczniowskiego

I. WSTĘP

1. a.   Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

b.  Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

c. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

II. WŁADZE SAMORZĄDU                                                                 .

2. Władzami Samorządu są:

a.       Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą);

b.      Zarząd;

c.       Komisja Rewizyjna.

3. a.   Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli wszystkich klas, minimum po jednym z każdej klasy.

b. Do kompetencji Rady należy:

 • wybór i odwoływanie przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły;
 • uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;
 • uchwalanie budżetu;
 • uchwalanie składek członkowskich (decyzja taka wymaga zaakceptowania przez referendum, w którym weźmie udział powyżej 2/3 uczniów szkoły);
 • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu;
 • wybór Komisji Rewizyjnej;
 • wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 • przyjmowanie kwartalnych sprawozdań Zarządu;
 • powoływanie spośród członków Rady komisji oraz mianowanie ich przewodniczących;
 • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.

c. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż 7 dni po wyborach, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

d. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

e. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona.

f. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

4. a. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.

b. Zarząd składa się z 6 uczniów: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz 2 członków.

c.  Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.

d. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
 • reprezentowanie Samorządu;
 • przedstawianie Radzie kwartalnych sprawozdań z pracy Zarządu,
 • powoływanie sekcji oraz redakcji gazety SU, mianowanie ich przewodniczących; prowadzenie dokumentacji pracy samorządu
 • prowadzenie gospodarki finansowej;
 • opracowanie projektu budżetu.

e.  Na własne życzenie w zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

f.   W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

g.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie.

h.  Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą prace Samorządu Uczniowskiego.

i.Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i Przewodniczący.

j.Pozostałe dokumenty podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zarządu lub 2 innych członków Zarządu, działających na podstawie upoważnienia Zarządu.

k. Samorząd Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej:

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej Nr 5

w Łukowie

Pieczątka przechowywana jest przez Sekretarza Zarządu.

5.  a. Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej.

b. W skład Komisji wchodzi trzech członków wybieranych przez Radę.

c.  Komisja Rewizyjna kontroluje prace Zarządu i minimum raz na semestr przedstawia sprawozdanie Radzie.

d. Komisja Rewizyjna prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

6. a.   Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.

b.  Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.

c.  Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także – na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

III. KADENCJA WŁADZ, WYBORY, WAKATY

7. a.   Kadencja wszystkich władz samorządu trwa jeden rok kalendarzowy. Termin przeprowadzania wyborów określają punkty 8, 9 i 10 niniejszego regulaminu.

b.  Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły. W chwili odejścia ucznia ze Szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

c.  Wybory do władz Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

d. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę.

8. a.   Wybory delegatów do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno.

b. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy.

c. Wybory są nadzorowane przez Komisję Wyborczą powoływaną przez ustępującą Radę:

d. Kandydaci na funkcje delegata do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych muszą być przedstawieni uczniom klasy tydzień przed terminem wyborów. Przedstawicielem może być tylko uczeń danej klasy (nie musi to być przewodniczący Samorządu Klasowego).

e.  W przypadku vacatu na funkcji członka Rady, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.

9. a. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w październiku.

b. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad połowa członków Rady.

c. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej członkowie Rady zgłaszają na piśmie na tydzień przed wyborami.

Zgłoszenie musi zawierać zgodę kandydata.

d.  Na pierwszym zebraniu po wyborach Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji.

10. a. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w kwietniu.

b.  Nie później niż w pierwszym tygodniu marca Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów.

c.  W ciągu 2 tygodni od w/w terminu uczniowie Szkoły mogą zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego samorządu wraz z pełnym składem Zarządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz ich pisemną zgodę. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący naukę w Szkole.

d.  Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej.

e.  Kandydaci muszą wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych, w czasie którego mają możliwość przedstawienia swojego programu działania oraz odpowiadają na pytania członków Rady.

f.   Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu kwietnia. Wybory są tajne, uczestniczą w nich wszyscy uczniowie Szkoły. W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród przedstawionych kandydatur Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu. Wybory wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU

11. a. Zgodnie z art. 55 p. 5.1 Samorząd Uczniowski, reprezentujący ogół uczniów Szkoły wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

b. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

c. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

d.  Wyboru Opiekuna dokonuje Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych w czerwcu, po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.

e.  Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

f. Kandydatów na funkcje Opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie Szkoły.

V. KOMISJE I SEKCJE

12. a. Dla realizacji swoich zadań, Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych może powoływać komisje, a Zarząd – sekcje.

b.  Powoływane Komisje /Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).

c. Przy powoływaniu Komisji /Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

 • nazwę Komisji /Sekcji;
 • zakres działalności i kompetencje;
 • okres jej istnienia
 • przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą /Zarządem za jej prace;
 • skład osobowy;

d. Komisje są powoływane spośród członków Rady. Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

e. Informacja o powołaniu Komisji /Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie (lub otwartym charakterze) musi być wywieszona w gablocie Samorządu w terminie tygodnia od daty powołania.

f.   Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych powołuje ze swego grona Komisję Wyborczą, która organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich władz samorządu. Kadencja Komisji Wyborczej trwa jeden rok.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU

13. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.

14. a. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:?

 • we wszystkich klasach, przed wyborami do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych;
 • w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

b. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszony w gablocie Samorządu).

c. Każdy członek Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.

d. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub 3 członków Rady.

e. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Rady muszą być poinformowani na piśmie dwa tygodnie przed tym posiedzeniem. Ponadto treść tych poprawek musi być wywieszona w gablocie samorządu.

f. Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.


§1

 1. Wybory są powszechne (uczestniczą wszyscy uczniowie) i tajne.

§2

 1. W wyborach wybierany jest Przewodniczący oraz pozostali członkowie Zarządu.
 2. Osoby kandydujące na Przewodniczącego SU, które nie zostały wybrane na tą funkcję tworzą Zarząd Honorowy SU. Pełnione przez nich funkcje są zależne od ilości otrzymanych głosów.

§3

 1. Zgłoszenia kandydatur dokonuje się pisemnie.
 2. Na liście musi być pisemna zgoda kandydata, a lista potwierdzona podpisami co najmniej 20 osób.
 3. Listy zgłoszeń należy składać do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w ciągu 2 tygodni od momentu ogłoszenia wyborów.
 4. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący Szkołę.

§4

 1. Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu.
 2. Każdy kandydat może prowadzić kampanię wyborczą za pomocą ulotek, plakatów, szkolnego radiowęzła (5 min.)
 3. Kandydaci muszą wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych, w czasie którego mają szansę przedstawić swój program oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania.

§5

 1. Wybory odbywają się w budynku szkoły
 2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wybrana spośród uczniów.
 3. Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I-VI.
 4. Komisja Wyborcza zbiera głosy do opieczętowanej urny.
 5. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.
 6. W przypadku równej ilości głosów zostanie przeprowadzona II tura głosowania.

§6

 1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
 2. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
 3. Po obliczeniu głosów członkowie Komisji sporządzają protokół, który następnego dnia po wyborach jest wywieszony w gablocie Samorządu.

§7

 1. Sprawy sporne rozstrzyga Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Author: admin