KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁUKOWIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2019r. poz. 1781), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów jest:  Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie,   ul. Siedlecka 56, 21-400 Łuków.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Siedlecka, 21-400 Łuków, email: piatkalukow@wp.pl  lub telefonicznie pod numerem tel. 257984657.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się drogą e-mailową:  bk67.67@wp.pl lub telefonicznie tel. 257984657

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych w oparciu i zgodnie z ustawą  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327        z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz. 60, 949                       i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), ustawą z 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz przepisami wykonawczymi  wydanymi  na ich podstawie   w celach:

a)przyjęcia dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego,

b)realizacji  statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole/oddziale przedszkolnym,

c)zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w czasie pobytu w szkole/oddziale przedszkolnym,

d)realizacji działań promocyjnych szkoły/oddziału przedszkolnego.

Podanie części danych jest dobrowolne (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie tj. przetwarzanie wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost          z przepisów prawa : art. 6 ust. 1a RODO )

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić  dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w na podstawie zawartej                                      z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5. Wizerunek i dane osobowe Pani/Pana oraz ucznia/dziecka mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły/oddziału przedszkolnego i ich osiągnięć  na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody.

6. W szkole przetwarzane są Państwa dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego (wewnętrznego  i zewnętrznego) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz w celu ochrony mienia.

7. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody                                  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka   narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Author: admin