INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO


(Monitoring)

Zgodnie z wymogami  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”):

  1. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie  ul. Siedlecka 56, 21-400 Łuków, reprezentowana przez Dyrektora zwaną dalej Administratorem
  2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana  danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel. 257984657, e-mail:bk67.67@wp.pl,  Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Siedlecka 56, 21-400 Łuków
  3. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu  wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły, jak również ochrona mienia
  4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane  przez Administratora w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. e  RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO,  art. 108a ustawy Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy Kodeks Pracy
  5. Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarza się wyłącznie do celów,  dla których zostały zebrane i przechowuje nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej
  6. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub                            w ramach realizacji przysługującego mu uprawnienia. Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. 
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
  8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo anonimizacji  wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia danych, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego                                w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Author: admin