PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIAZ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


 

               Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy  oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. PZO są zgodne z WZO.

Wykaz wiadomości i umiejętności dla danego poziomu przedstawiony jest uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego poprzez omówienie programu nauczania w danej klasie.

       I. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać harmonijny rozwój ucznia poprzez  dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest:   

 • poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju,
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz
  o postępach w tym zakresie,
 • doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od  indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

       II. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

 1. Ustala się trzy rodzaje oceniania ucznia:

           – ocenianie bieżące, które ma na celu monitorowanie pracy ucznia i odbywa się w miarę

potrzeb w formie oceniania kształtującego. Ocenianie to zachowuje przede wszystkim charakter motywujący oceny, w tym przekazuje informację zwrotną zawierającą wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy , odnotowanie tego co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy i ukierunkowanie do dalszej pracy,

                 – ocenianie okresowe opisowe (semestralne i końcoworoczne),

           – ocenianie werbalne- przez gest i mimikę.

2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:

 • edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne               i pisemne/, gramatykę i ortografię.
 • edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych z tego zakresu
 • edukacji społeczno – przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym                   i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji
 • edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa
  i rzeźby, działalność plastyczno – techniczna,
 • edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki
 • wychowanie fizyczne.: sprawność fizyczno- ruchową, elementy higieny osobistej, gry
  i zabawy ruchowe
 • edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się
 • zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji

3. Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał.1,2,3, dla poszczególnych poziomów klas I-III.

4. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju.

III. Przedmioty oceniania umiejętności ucznia

1. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel ocenia:

 • sprawdziany
 • testy kompetencji
 • zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń
 • aktywność na zajęciach
 • słuchanie i mówienie
 • czytanie tekstów słownych
 • pisanie z pamięci i ze słuchu
 • prace domowe
 • wytwory pracy ucznia
 • prace dodatkowe

IV. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

 • w dzienniku lekcyjnym
 • na wytworach pracy ucznia
 • w zeszycie ucznia, jego podręcznikach i ćwiczeniach

2. Całokształt pracy ucznia ocenia się według następującej skali słownej, której odpowiadają symbole słowne:

     – w klasach pierwszych oprócz symboli słownych obowiązują znaki w formie pieczątek:

               zakres wykraczający (W)- wspaniale

               zakres pełny (P)- bardzo dobrze

               zakres zadawalający (Z)- ładnie

               zakres częściowy (Cz)- postaraj się

               zakres konieczny (K)- pracuj więcej

               zakres minimalny (M)- uzupełnij

       – w klasach drugich i trzecich oprócz symboli słownych obowiązują symbole cyfrowe:

                          zakres wykraczający (W)- sześć (6)

                         zakres pełny (P)- pięć (5)

               zakres zadawalający (Z)- cztery 4)

                        zakres częściowy (Cz)- trzy (3)

                        zakres konieczny (K)- dwa (2)

              zakres minimalny (M)-jeden (1)

Wymagania procentowe z prac kontrolnych :

% zakres
powyżej90%+ dodatkowe wykraczający
90- 99 pełny
75- 89 zadawalający
50- 74 częściowy
30- 49 konieczny
0- 29 minimalny

 Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia.

Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane jest następująco:

Błędy I stopnia Symbol cyfrowy
0 błędów 6
1 błąd 5-
2 błędy 4+
3 błędy 4
4 błędy 4-
5 błędów 3+
6 błędów 3
7 błędów 3-
8 błędów 2
9 i więcej błędów 1
 • Warunki poprawiania oceny.

W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej na prośbę ucznia lub rodziców w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej lub ustnej) w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od chwili wystawienia oceny.

 • Sposoby informowania rodziców i uczniów o indywidualnych osiągnięciach.

O uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani na bieżąco.

Sprawdziany i testy będą do wglądu w szkole lub mogą być zabierane do domu.

Rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach dzieci w czasie spotkań z wychowawcą.

Załącznik 1

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Klasa I

 Zakresy Edukacja polonistyczna
          wykraczający (W)           Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego. Pisanie:  pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat. Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne.
 pełny (P) Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta. Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,  angażuje się w tworzoną formę teatralną.
zadawalający (Z) Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem. Pisanie: pisze  prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się  zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki) Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować
w tworzoną formę teatralną.
częściowy (CZ) Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury. Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy. Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną.
konieczny (K) Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami. Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe.
minimalny (M) Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania. Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe.
Zakres Edukacja  matematyczna
wykraczający (W) Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza
pełny (P) Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie  w zakresie  10,  rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości
i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię
zadawalający (P) Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje  dodawanie i odejmowanie w zakresie przekraczającym 10 popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę) Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.
częściowy (Cz) Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania  popełniając liczne błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka. Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia,
w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.
konieczny (M) Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie  często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie,
z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne. Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru.
minimalny (M) Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego  z niewiadomą w postaci okienka. Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania. Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.
Zakres Edukacja społeczno-przyrodnicza
wykraczający (W) Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
pełny (P) Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje  się  dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
zadawalający (Z) Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany
w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska,  zna swój adres zamieszkania,  wie na czym polega praca  w poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form grzecznościowych, zna symbole narodowe i  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Na ogół stosuje 
w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
częściowy (Cz) Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy  poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
konieczny (K) Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się
w otaczający środowisku społeczno – przyrodniczym, częściowo zna swojego adres zamieszkania, myli pory roku, myli symbole narodowe, rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym.
minimalny (M) Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku, najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
Zakres Edukacja plastyczno- techniczna
wykraczający (W) Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta
z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki
i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
pełny (P) Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje
z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
zadawalający (Z) Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać
i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów  dostępnych w otoczeniu.
częściowy (Cz) Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki.
konieczny (K) Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki.
minimalny (M) Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub techniczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje   dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki.
Zakres Edukacja muzyczna
wykraczający Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć kilka tańców ludowych
pełny Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce
i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie
i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego
zadawalający Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego
częściowy  Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie
i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego
konieczny Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak
i  w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu
minimalny Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu
Zakres Wychowanie fizyczne
wykraczający Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych  i   chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba
o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.
pełny Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział
w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne
zadawalający Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności
i wiadomości w zabawach i grach sportowych,  dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych  Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.
częściowy Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych
i pomaga im. Stara się dbać  o higienę osobistą
konieczny Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej
minimalny  Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu współćwiczących.  Nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny osobistej
Zakres Edukacja komputerowa
wykraczający Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta
z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera
pełny Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
zadawalający Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy
i  klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba  korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.
częściowy Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia
konieczny  Słabo opanował wiedzę i umiejętności . w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury.  Ma problemy z wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest nieprzygotowany do zajęć.
minimalny Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania. Nie wykonuje ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie wie, jak korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia.

Załącznik 2

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Klasa II

Zakres Edukacja  polonistyczna    
  wykraczający   Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne. Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści, potrafi rozpoznać rzeczownik, umie określić czas, osobę i liczbę czasowników, umie określić liczbę i rodzaj rzeczowników i przymiotników.    
pełny Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie
z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi. Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna  i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania. Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słów.
   
zadawalający Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne. Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym i logicznym, z pomocą dokonuje selekcji treści.    
 częściowy Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych rozwiniętych, wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym.    
konieczny Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania. Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne. Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa.    
minimalny Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu. Pisanie.  W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery  i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych. Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego językowo zdania.    
Symbole cyfrowe Edukacja  matematyczna    
wykraczający Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność wykonywania działań. Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania. Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo
i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze
i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).
   
 pełny Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100 (biegle w zakresie 30), stosuje przemienność
i łączność dodawania i mnożenia. Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy.
   
zadawalający Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie  i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w zakresie 30. Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste zadania z treścią. Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i pieniędzy.    
częściowy Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży
i dzieli  w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy. Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.
   
konieczny Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży  i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub działając na konkretach. Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe
i  układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, masy,  czasu i obliczeń pieniężnych.
   
minimalny Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30. Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i   nie potrafi ułożyć  treści zadania  do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań
z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.
   
zakres Edukacja  społeczno – przyrodnicza    
wykraczający Posiada  rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i  społecznym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób.    
pełny Wie, z jakich części składa się roślina,  zna nazwy poszczególnych pór roku, zna nazwy  i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki świata, zna nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości odżywcze mają mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i krzewy, stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, przestrzega zasad
i higieny.
   
zadawalający Orientuje się czym  zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, wie, że mleko, warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny.        
częściowy Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno –przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny.    
konieczny Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie, nie potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, nie potrafi wymienić części składowych kwiatu, ma problem  z wymienianiem elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu swojej okolicy, nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny, z pomocą wysyła list.    
minimalny Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.    
Zakres Edukacja plastyczno –techniczna    
wykraczający Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne.    
pełny Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób twórczy.    
zadawalający Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca.    
częściowy Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca.    
konieczny Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności
z rozplanowaniem pracy.
   
minimalny Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, bardzo szybko się zniechęca, nie kończy pracy.    
Zakres Edukacja muzyczna    
wykraczający Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, melodii, posiada zdolności muzyczne.    
pełny Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe.     
zadawalający Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, zna niektóre wartości nutowe.    
częściowy Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe.    
konieczny Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut.    
minimalny Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie śpiewa.    
Zakres Wychowanie fizyczne  
wykraczający Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu miejskim.   
pełny Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych gier
i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.
 
zadawalający Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair –play.  
częściowy Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.  
konieczny Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.  
minimalny Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw  
Zakres Edukacja komputerowa
wykraczający Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające podczas pracy z przewidzianym programem komputerowym. Jest zaangażowany w pracę i przestrzega zasad bezpieczeństwa.
pełny Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności (poznanie możliwości programu na którym pracuje. Operuje poznaną terminologią informatyczną. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy..
zadawalający Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać inwencji twórczej dziecka. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu nią się posługuje. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu7 staranności i systematyczności w działaniu.
częściowy Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Zna klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga ukierunkowania. Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu.
konieczny Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę.
minimalny Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Załącznik 3

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Klasa III

Zakres Edukacja polonistyczna  
wykraczający Czytanie. Czyta płynnie z  ekspresją każdy tekst, czyta  ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane. Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty. Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy temat.  
pełny Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst opracowany, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane. Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna  i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania. Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie,
w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa,
 
zadawalający Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna
i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym.
 
częściowy Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań  popełniając nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte.                              Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania  
konieczny Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia. Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa.  
minimalny Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie czyta ze zrozumieniem Pisanie.  W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia litery  i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi.  
Zakres Edukacja matematyczna  
wykraczający Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i stosuje kolejność wykonywania działań. Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania kilkudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo
i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze
i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).
 
pełny Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka. Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytm. Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.  
  zadawalający Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy.  Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i pieniędzy. Mierzy
i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.
 
częściowy Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli  w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, zdarza się, że liczy na konkretach Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z  pomocą Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.  
konieczny Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży  i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach. Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie
z pomocą nauczyciela. Umiejętności praktyczne. Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.
 
minimalny Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 1000, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat.  
Zakres Edukacja społeczno –przyrodnicza  
wykraczający Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej.  
pełny Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada
o poznanych zjawiskach przyrodniczych.
Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny.
 
zadawalający Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno –przyrodniczym. Orientuje się czym  zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko.  
częściowy Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno
-przyrodniczym,
  posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm społecznych.
 
konieczny Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkowa wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych..  
minimalny Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących
w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe
i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
Zakres Edukacja plastyczno –techniczna  
wykraczający   Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy.  
pełny Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z tematem, celowo dobiera
i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i wykonuje płaskie
i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy.
 
zadawalający Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy użytkowe.  
częściowy Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według wzoru  
konieczny Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca.  
minimalny Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę  
Zakres Edukacja muzyczna  
wykraczający Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed publicznością tańce ludowe.  
pełny Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki  
zadawalający Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki  
częściowy Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne.  
konieczny Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów.  
minimalny Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki.  
Zakres Wychowanie fizyczne  
wykraczający Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych  
pełny Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.  
zadawalający Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i  zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play.  
częściowy Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier  i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.  
konieczny Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.  
minimalny Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach  
Zakres Zajęcia komputerowe
wykraczający Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi narzędziami z Przybornika. Potrafi w pełni wykorzystać zdobyta wiadomości i umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na stronach www.
pełny Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką. Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki oraz zmienia położenie przedmiotów.
zadawalający Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Posługuje się narzędziami z Przybornika. Niema większych problemów użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania elementów. Pisze za pomocą klawiatury.
częściowy Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje się myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje.
konieczny Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując się wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program Word ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego.
minimalny Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie stara się stosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie odrabia zadań domowych.

Author: admin