Wiktory szkolne – regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA SZKOLNYCH WIKTORÓW

Założenia ogólne:

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagrodzenie tych uczniów, którzy w danym roku szkolnym wykazali się swoimi talentami (zdolnościami), osiągając znaczące sukcesy artystyczne, sportowe, w nauce oraz w konkursach o randze szkolnej, międzyszkolnej, powiatowej, rejonowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Przyznawane tytuły Szkolnego Wiktora są wyrazem uznania dla talentów i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. generała Władysława
Sikorskiego w Łukowie.

Cele:

 1. Wspieranie i promocja uczniów zdolnych.
 2. Prezentacja dorobku uczniowskiego przed społecznością szkolną i lokalną.
 3. Tworzenie pozytywnych wzorców do naśladowania dla pozostałych uczniów.
 4. Rozbudzanie aktywności uczniów.
 5. Motywowanie uczniów do rozwijania i wykorzystywania swoich umiejętności, talentów i pracy nad sobą.
 6. Budowanie poczucia wartości u dziecka.
 7. Integrowanie społeczności szkolnej.
 8. Tworzenie tradycji szkoły (impreza cykliczna).

Zasady przyznawania nagród:

 1. Nagroda przyznana uczniowi ma formę nagrody rzeczowej oraz dyplomu
  lub statuetki Super Wiktora.
 2. Statuetka Super Wiktora stanowi wyróżnienie dla ucznia, który szczególnie przyczynia się do rozwijania i prezentowania własnych talentów i uzdolnień, osiągając sukces w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i inne instytucje.
 3. Nagrodę Wiktora otrzymuje uczeń, który w konkursie wewnątrzszkolnym zajął I miejsce, a w konkursie międzyszkolnym zajął I – III miejsce oraz otrzymał na koniec I semestru minimum bardzo dobrą ocenię zachowania. W wyjątkowych sytuacjach decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zespół wychowawców.
 4. Prace biorące udział w szkolnych konkursach plastycznych muszą być wykonane w szkole w obecności komisji.
 5. Nagrodę Wiktora otrzymuje uczeń, który reprezentował szkołę w etapie rejonowym konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
 6. Nominację do otrzymania tytułu rozpatruje się w następujących kategoriach:
  –Mądra głowa,
  -Niezwykły bohater,
  –Artystyczna dusza,
  –Mistrz sportu.
 7. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród w poszczególnych kategoriach zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Z wnioskiem o nominację do tytułu Szkolnego Wiktora występują:
  -nauczyciele danego przedmiotu / organizatorzy konkursu,
 • wychowawca klasy,
  -rada rodziców/rodzice,
  -organizacje szkolne,
  -inne instytucje.
 1. Wnioski o nominację wraz z uzasadnieniem należy składać w sekretariacie Szkoły lub do nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.
  Lista osób nominowanych do tytułu Wiktora i Super Wiktora sporządzana jest do 31 maja każdego roku.
 2. Nominacje do udziału w Gali „Szkolne Wiktory” przedstawia Dyrektorowi szkoły komisja w składzie: p.Edyta Sobota, p.Ewa Długołęcka, p.Marzanna Nowicka, p.Ewa Mróz.
 3. Lista uczniów wyróżnionych tytułem Szkolnego Wiktora prezentowana jest na stronie internetowej www.sp5lukow.pl.
 4. Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i statuetek odbywa się w ostatnim tygodniu każdego roku szkolnego, podczas Gali Szkolnych Wiktorów.
  Załącznik nr 1
  Kategoria „Mądra głowa”
  Do kategorii „Mądra głowa” mogą być zakwalifikowani uczniowie, którzy
  spełniają następujące warunki:
 5. W dowolnej dziedzinie osiągnęli indywidualnie sukces na etapie miejskim, powiatowym / rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.
 6. Zajęli I miejsce indywidualnie w przedmiotowych konkursach wewnątrzszkolnych.

Kategoria „Niezwykły bohater”
W kategorii „Niezwykły bohater” może być nominowana osoba, która spełnia
jeden z warunków:

 1. Altruistyczne zachowanie w sytuacji nietypowej, rzadko spotykanej, np. związanej z ratowaniem życia lub mienia społecznego, czynne przeciwstawianie się złu.
 2. Bezinteresowna, długoterminowa opieka nad osobą potrzebującą pomocy (starszą, samotną, niepełnosprawną).

Kategoria „Artystyczna dusza”
Do kategorii „Artystyczna dusza” mogą być zakwalifikowani uczniowie,
którzy spełniają następujące warunki:

 1. Aktywnie biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy szkolne i pozaszkolne w kategoriach: muzycznych, plastycznych, literackich, zajmując I miejsce w konkursach szkolnych i I-III w konkursach pozaszkolnych.

Kategoria „Mistrz sportu”
Do kategorii „Mistrz sportu” mogą być zakwalifikowani uczniowie, którzy:

 1. Reprezentują szkołę w zawodach sportowych i odnoszą sukcesy:
 • przynajmniej dwukrotnie zajęli I-III miejsce w zawodach powiatowych w minimum dwóch różnych dyscyplinach.
 • I-IV miejsce w zawodach rejonowych w jednej konkurencji.
 • Punktowane miejsce w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.
 1. W klasach I – III nominuje się ucznia, który zajął I miejsce w zawodach szkolnych lub I-III miejsce w zawodach pozaszkolnych.
 2. Wykazuje cechy dobrego sportowca:
 • chętnie uczestniczy w zawodach,
 • stosuje zasadę fair play,
 • używa właściwego słownictwa,
 • podczas zawodów wykazuje wolę walki,
 • prowadzi zdrowy styl życia.

Regulamin opracowała komisja w składzie:

 • Ewa Długołęcka,
 • Rozalia Męczyńska,
 • Grażyna Sawicka,
 • Dorota Pływacz – Celińska,
 • Agnieszka Łazuga.

Author: admin