WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w oddziałach przedszkolnych

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujące w oddziałach przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie
od 01.09. 2020 r.

opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
 Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej

 1. Oddziały przedszkolne są czynne w godz. 6.30 – 16.30. Dzieci przyjmowane są do godz. 8.30
 2. Każda grupa dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywa w wyznaczonej   i stałej sali. Grupy dzieci starają się nie stykać się ze sobą. Grupa liczy maksymalnie 25 dzieci i w miarę możliwości organizacyjnych, przyporządkowani są do niej ci sami opiekunowie.
 3. Każda utworzona grupa pracuje zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 4.  Ze względów organizacyjnych istnieje konieczność przebywania dzieci w grupach łączonych w godzinach 6.30-8.00 i 15.00-16.30 .
 5. W sali, w której przebywają dzieci, nie ma zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki itp.), a wykorzystywane zabawki i przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze są dokładnie dezynfekowane. Sala jest przynajmniej raz na godzinę wietrzona.
 6. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek oraz żywności, napojów, plecaków.
 7. Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z placu zabaw przedszkola, na zmianę każda z grup, by grupy nie stykały się ze sobą. Sprzęt  na placu zabaw jest dezynfekowany po wyjściu grupy.
 8. Wychowawcy wyjaśnią dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują  w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk przez dzieci, w szczególności przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw.
 9.  Codzienne prace porządkowe szczególnie uwzględniają utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, zabawek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 10. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Również ich opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji   w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 11. W przypadku, gdy u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, wychowawca ma prawo zmierzyć temperaturę dziecku, odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie poinformować rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka z placówki
 12. Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek zachować wszelkie środki ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice wprowadzają dziecko do placówki, dezynfekują ręce, skąd dziecko jest odbierane przez pracownika placówki, który mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym. Dzieci, u których temperatura ciała przekracza 37,5 C,  lub które wykazują widoczne objawy chorobowe, nie są przyjmowane.
 13.  Do budynku placówki dzieci wchodzą wejściem głównym, a dzieci z grupy „Biedronki” wejściem od placu zabaw.
 14.  Do placówki może wejść tylko rodzic/opiekun prawny z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 15. Opiekunowie między sobą zachowują dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie podchodzą do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 1,5 m.
 16. Rodzic przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. O unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianiu twarzy podczas kichania czy kasłania, o częstym myciu rak wodą z mydłem i niepodawaniu ręki na powitanie. Dzieci nie dezynfekują rąk tylko myją ręce wodą z mydłem.
 17. . Dzieci z grupy „Biedronki” spożywają posiłki w swojej sali, a pozostałe grupy w sali nr 5. Każde dziecko ma wyznaczone miejsce przy stoliku. Po każdym posiłku stoły i krzesła są dezynfekowane, a naczynia myte i wyparzane w zmywarce  w temperaturze minimum 650 C

Telefony kontaktowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie    25 798 21 96

Telefon ratunkowy   999  lub  112

Author: admin