PROCEDURY i oświadczenie

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu COVID-19 obowiązujące

w Szkole Podstawowej nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Łukowie

od 25 maja 2020 r.

opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.      Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowane dnia 15 maja 2020 r. dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna, konsultacje, organizowanie zajęć rewalidacyjnych.

I. Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych:

 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 – 15:30 Uczniowie przychodzą do godz. 8.00. i mają zorganizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami dydaktycznymi w godz. od 8.00 do 15.00.
 2. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Grupy uczniów nie stykają się ze sobą. Grupa liczy maksymalnie 12 uczniów, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwóch uczniów. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. Minimalna przestrzeń do  zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m². na jednego ucznia i każdego opiekuna. W sali, w której przebywają uczniowie, nie ma przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować, a wykorzystywane pomoce i przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze są dokładnie dezynfekowane. Sala jest przynajmniej raz na godzinę wietrzona.
 4. Uczeń posiada wyznaczone, stałe miejsce w sali.
 5. Uczniowie przynoszą ze sobą przybory szkolne, podręczniki, ćwiczenia nie wymieniają się przyborami szkolnymi z innymi uczniami.
 6. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli korzystają z placu zabaw i boiska szkolnego, na zmianę (max. 2 grupy). Sprzęt  na placu zabaw i boisku  jest dezynfekowany przed i po wyjściu grupy. Osoba dokonująca dezynfekcji odnotowuje ten fakt w „Karcie Monitoringu” – zał. nr 1.
 7.  Nie są organizowane wycieczki poza teren szkoły.
 8. Wychowawcy (opiekunowie grup) wyjaśnią uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Zwracają uwagę na częste i dokładne mycie rąk przez uczniów.
 9. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przedmiotów i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. „Grafik – przydział obowiązkowych czynności dla pracowników niepedagogicznych szkoły” – zał. nr 2.

II. Organizacja konsultacji i zajęć rewalidacyjnych

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. w szkole organizowane są dla uczniów klas ósmych konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz zajęcia rewalidacyjne, a od dnia 1 czerwca 2020 r. konsultacje dla pozostałych uczniów.
 2. Konsultacje odbywają się w godzinach pracy szkoły, według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 3. Uczeń ma możliwość korzystania z biblioteki szkolnej w godzinach jej pracy.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole, z biblioteki mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 5. Obecność na konsultacjach uczeń potwierdza do godz. 16.00 dnia poprzedzającego konsultacje u nauczyciela przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny.
 6. Konsultacje odbywają się indywidualnie oraz w grupach o liczebności nie większej niż 12 osób.
 7. Minimalna przestrzeń do konsultacji dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m². na jednego ucznia i każdego opiekuna. Po każdej konsultacji sale są dokładnie dezynfekowane. Sala jest przynajmniej raz na godzinę wietrzona.
 8. Na konsultacje uczniowie przynoszą jedynie podstawowe przybory szkolne,  materiały ćwiczeniowe, którymi nie wymienią się z rówieśnikami.
 9. Uczeń przychodząc na zajęcia rewalidacyjne, konsultacje ma obowiązek zachować wszelkie środki ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 10. U każdego ucznia dokonywany jest pomiar temperatury ciała. Uczeń (po zmierzeniu temperatury) przechodzi do wyznaczonej na konsultacje sali lekcyjnej. Uczniowie,  u których temperatura ciała jest podwyższona (powyżej 37 0C), nie są przyjmowani na konsultacje czy zajęcia rewalidacyjne.
 11. Uczniowie przebywając na terenie szkoły zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m.

III. Współpraca z rodzicami:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie. Również ich opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki. (Oświadczenie rodzica – zał. nr 3)
 2. W przypadku, gdy u ucznia wystąpią niepokojące objawy chorobowe, wychowawca (opiekun grupy) ma prawo zmierzyć uczniowi temperaturę, odizolować go w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie poinformować rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia z placówki (max do 30 minut).
 3. Rodzice, przyprowadzając ucznia do szkoły, mają obowiązek zachować wszelkie środki ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice wprowadzają ucznia do szkoły, dezynfekują ręce i przekazują ucznia pracownikowi szkoły. Rodzice mogą przebywać tylko w tzw. strefie rodzica. Uczeń (po zmierzeniu temperatury) przechodzi do szkoły. Uczniowie, u których temperatura ciała jest podwyższona (powyżej 37 0 C), nie są przyjmowani do szkoły.
 4. Opiekunowie zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające uczniów nie podchodzą do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.
 5. Rodzic zaopatruje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Maseczek dla ucznia nie zostawia się w szkole. 
 6. Rodzic wyjaśnia dziecku, że do szkoły nie można zabierać żadnych przedmiotów i zabawek (za wyjątkiem przyborów szkolnych, materiałów ćwiczeniowych).
 7. Rodzic przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. O unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, o częstym myciu rąk wodą z mydłem i niepodawaniu ręki na powitanie. Rodzic uczy dziecko zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu.

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie należy angażować (o ile to możliwe) w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie, które będzie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno­ epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Zakażony pracownik informuje telefonicznie lub elektronicznie dyrektora lub wicedyrektora szkoły o zarażeniu koronawirusem, gdyż niepoinformowanie może doprowadzić do narażenia na zakażenie innych osób, które miały z nim kontakt. Dyrektor szkoły o tym fakcie informuje organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i stację sanitarno­ epidemiologiczną.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych  instrukcji i poleceń.
 7. Dyrektor ustala listę pracowników, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną korona- wirusem i będą poddani kwarantannie. Weryfikacja do kwarantanny opiera się na ustaleniu, kto z osobą chorą miał:
 8. bezpośrednią rozmowę twarzą w twarz;
 9. pozostawał w kontakcie mniejszym niż 2 m przez ponad 15 min.;
 10. grupa najbliższych współpracowników.
 11. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Łuków decydują o zawieszeniu działania placówki, dezynfekcji pomieszczeń i zamknięcie ich na 24 godziny od zakończenia dezynfekcji. Po 24 godzinach do pracy dopuszczeni są pracownicy, którzy nie mieli kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem i nie objęci są kwarantanną.

Telefony kontaktowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie 

    25 798 21 96

Telefon ratunkowy   999  lub  112

Oświadczenie (5 pobrań)

Każdy uczeń przychodzący do szkoły na zajęcia (opiekuńczo-wychowawcze, konsultacje i zajęcia rewalidacyjne) zobowiązany jest posiadać podpisane oświadczenie rodzica – druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub przy wejściu do szkoły.

Author: admin