REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FRAZEOLOGICZNEGO

Konkurs organizowany jest w ramach szkolnych obchodów

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

I. Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań językiem polskim,
  • doskonalenie sprawności językowej.
  • propagowanie wśród uczniów znajomości frazeologizmów,
  • zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych,
  • pogłębianie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów,

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7-8.

2. Zgłoszenia – do dnia 17.02.2020 r. do p.D.Radczuk i p.A.Zakrzewskiej

3. Termin konkursu: 20.02.2020 r.( czwartek),godz.14.30  w s.132

4. Konkurs ma charakter pisemny.

5. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody

6. Zakres materiału:

Konkurs obejmuje następujące umiejętności i wiedzę:

  • znajomość, rozumienie i poprawne posługiwanie się frazeologizmami,
  • rozpoznawanie źródeł frazeologizmów (np. Biblia, mitologia, literatura, język potoczny),
  • dostrzeganie i poprawianie błędów frazeologicznych.

Author: admin