KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Ważne informacje

  1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 16.00

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznane we wrześniu

3. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy

  1. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

  1. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie.
  2. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy – do toalety, biblioteki
  3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów – telefony MP3, tablety
  4. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych.

10. Dzieci ze świetlicy odbierają rodzice/ opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

  1. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi.
  2. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
  3. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, celem rozwiązywania napotkanych trudności.
  4. Dobrowolna, roczna wpłata na fundusz świetlicy wynosi 30 zł.
Zgłoszenie do świetlicy (113 pobrań)

Author: admin