Konkurs na ilustrację do książki z serii Podróże Neli

Cele konkursu:

  1. Zainteresowanie warunkami życia ludzi w innych obszarach świata na podstawie literatury podróżniczej.
  2. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i nawyku zwracania uwagi na  geograficzne i kulturowe tło utworu (czytanie z mapą).
  3. Stworzenie okazji do ujawnienia swoich zdolności i zaprezentowania jako pracy konkursowej.

§ 1

ORGANIZATOR KONKURSU: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5.

§ 2

UCZESTNICY: uczniowie klas 4–6.

§ 3

TEMATYKA PRACY PLASTYCZNEJ. Na podstawie fragmentu książki należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą rzeczywistość geograficzną, np. typowy krajobraz danego regionu lub scenę z życia rdzennych mieszkańców. Praca powinna mieć walor poznawczy, tzn. ukazywać charakterystyczny dla danego obszaru krajobraz, egzotyczne owoce na tle ich środowiska uprawy, wygląd mieszkańców itp. – na ile uczeń potrafi to przedstawić.

§ 4

FORMAT PRAC: na kartce z bloku technicznego.

§ 5

TECHNIKA WYKONANIA: do wyboru – kredkami, pastelami lub farbami.

§ 6

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 30 kwietnia 2019 r., Biblioteka SP 5.

§ 7

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU: 8 maja 2019 r.

§ 8

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prace należy wykonywać samodzielnie 2. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną 3. Prace należy opatrzyć metryczką na odwrocie zawierającą: tytuł z określeniem obszaru świata (kraina geograficzna, wyspa, kraj, strefa krajobrazowa – np. Nela na sawannie w Tanzanii w porze suchej) imię i nazwisko ucznia, klasa. 4. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. 6. Uczestnik konkursu i jego opiekun wyraża zgodę na publikacje prac w Internecie.

§ 9

OCENA. Oceniając prace jury weźmie pod uwagę: 1. samodzielność wykonania; 2. zgodność z treścią książki oraz wykorzystanie wiadomości geograficznych; 3. estetyka, efekt wizualny, staranność wykończenia. 3. oryginalność i pomysłowość.

§ 10

NAGRODY. 1. Przewiduje się, że spośród uczestników zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, po jednym na każdym poziomie klas. 2. Kwalifikacji prac dokona Jury. 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i w internetowej witrynie szkoły do dnia 8 maja 2019 r.

§ 11

PRAWA ORGANIZATORÓW. 1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

§ 12

DODATKOWE INFORMACJE. 1. Regulamin konkursu dostępny jest w Aktualnościach w internetowej witrynie szkoły – Sp5lukow.pl.

Author: admin