Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 – Agnieszka Łazuga, Małgorzata Chołost
Skład:
1. Przewodnicząca SU – Natalia Tchorzewska kl.VIIe
2. Zastępca – Julia Semczuk kl.VIIb
3. Skarbnik – Patrycja Ochota kl.VIIb

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁUKOWIE

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie twórczej aktywności.

Założenia na rok szkolny 2018/2019

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

WRZESIEŃ

Zadania Formy realizacji
Opracowanie Planu pracy Samorządu Uczniowskiego. Sprawy organizacyjne:

– Powołanie sekcji porządkowej, plastycznej i kulturalno-imprezowej oraz skarbnika

– Omówienie i zatwierdzenie planu pracy SU oraz kalendarza imprez szkolnych         na rok szkolny 2018/2019.

– Zagospodarowanie gazetki samorządowej.

– Zbiórka od uczniów SP5 w wysokości 3zł na rzecz SU.

– Przypomnienie Regulaminu wyboru szczęśliwego numerka.

Organizacja Dnia Chłopaka – Gazetka samorządowa.

– Nagranie filmiku z życzeniami dla chłopców (nauczycieli, uczniów oraz pracowników obsługi) i zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły.

– Wybór najsympatyczniejszego kolegi w poszczególnych klasach.

– Dyskoteka szkolna oraz wręczenie Legitymacji Super Chłopaka chłopcom wytypowanym przez klasy. Legitymacja zwalania chłopców z pytania oraz niezapowiedzianych kartkówek następnego dnia po dobytej dyskotece.

Integracyjne samorządowe wyjście na pizzę – Wizyta w kręgielni Arkabos.

PAŹDZIERNIK

 

Zadanie Formy realizacji
„ Zakręceni dla Mai”, czyli całoroczna zbiórka nakrętek na rzecz Mai Przegalińskiej. – Ustawienie pojemników na korytarzu głównym szkoły.
Szkolne obchody Światowego Dnia Uśmiechu (07.10.). – Obdarowanie wchodzących do szkoły uczniów i pracowników szkoły naklejką.
Ogłoszenie Regulaminu konkursu na najlepszą klasę miesiąca. – Opracowanie regulaminu.

– Zapoznanie z nim Dyrekcję, wychowawców i uczniów.

– Zakup przechodniego pucharu.

– Uzgodnienie z Radą Rodziców Szkoły nagrody dla najlepszej klasy roku.

Włączenie się w organizację Dnia Edukacji Narodowej. – Gazetka ścienna.

– Wykonanie kart i upominków dla nauczycieli.

Powołanie Szkolnego rzecznika praw ucznia. – Wybór nauczyciela, do którego uczniowie mogliby się zwracać ze swoimi problemami i który byłby mediatorem między uczniami a nauczycielami.
„Mój zeszyt moja chluba”- konkurs dla klas 1-3. – Wybór 3 najładniej prowadzonych zeszytów z klasy.

– Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród i prezentacja zeszytów

na gazetce samorządowej.

Dzień papieski.  – Sprzedaż kremówek oraz kawy inki na korytarzu (I, II) .

– Zakup kredek i kolorowanek dla Oddziału Dziecięcego w Łukowie.

LISTOPAD

Zadanie Formy realizacji
Wizyta na łukowskim cmentarzu. – Sprzątanie wraz z drużyną harcerską i zuchową grobu harcerzy i żołnierzy.

– Zapalenie zniczy.

Akcja 100 dobrych uczynków na 100-lecie niepodległości. – Przygotowanie drzewa i karteczek w kształcę liścia, na których uczniowie będą zapisywać dobre uczynki z całego tygodnia.
Włączenie się w akcję BohateroON. – Przygotowanie kartek, listów i życzeń dla powstańców.
Wieczór andrzejkowy – Przygotowanie wróżb oraz zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej.
Światowy Dzień bez papierosa – konkurs na plakat. – Ogłoszenie konkursu.

– Ekspozycja plakatów.

– Ogłoszenie zwycięzcy. Wręczenie dyplomu i nagrody.

GRUDZIEŃ

 

Zadanie Formy realizacji
Mikołajki. Czerwone czapeczki, czerwony ubiór i dzień bez pytania dla uczniów, którzy spełnią prośbę SU.
Konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój pracowni. Ogłoszenie konkursu i jego rozstrzygnięcie.

– Gazetka ścienna.

– Wysłanie kartki z życzeniami do Watykanu.

– Przygotowanie stroika wraz z życzeniami do pokoju nauczycielskiego.

Organizacja Eksperckich zespołów przedmiotowych. Pomoc członków SU w nauce młodszym koleżankom / kolegom, raz w tygodniu w bibliotece szkolnej.
Szkolne kolędowanie. Przygotowanie kolędy lub pastorałki przez każdą klasę i jej prezentacja na apelu.

– Wspólne dzielenie się opłatkiem na sali gimnastycznej.

 

STYCZEŃ

 

Zadanie Formy realizacji
Reportaż zdjęciowy „SU       w migawce” – wystawa fotograficzna podsumowująca pracę SU     w I semestrze.                                                                                                        

 

Przygotowanie wystawy zdjęć.
Międzynarodowy dzień krawata i muszki. Każdy, kto w tym dniu założy krawat lub muszkę ominie pytanie i pisanie niezapowiedzianej kartkówki.

 

LUTY

Zadanie Formy realizacji
Poczta walentynkowa. – Przygotowanie skrzynki i kartek.

– Dostarczenie walentynek adresatom.

Tłusty czwartek. – Sprzedaż pączków i przeznaczenie zysku na działalność SU.

MARZEC

Zadanie Formy realizacji
Dzień Kobiet – Filmik z życzeniami dla kobiet i publikacja na stronie internetowej szkoły.
Światowy dzień muffinka. – Sprzedaż babeczek i przeznaczenie zysku na organizację Dnia Dziecka.

KWIECIEŃ

 

Zadanie Formy realizacji
Wielkanoc – Gazetka ścienna.

– Stroik do pokoju nauczycielskiego.

– Symboliczne podzielenie się jajkiem z pracownikami szkoły.

MAJ

 

Zadanie Formy realizacji
Uchwalenie konstytucji 3 Maja. – Gazetka ścienna.
Przyłapani na czytaniu – konkurs fotograficzny – Ogłoszenie regulaminu konkursu.

– Wręczenie dyplomów i nagród.

 

 

 

 

CZERWIEC

 

Zadanie Formy realizacji
Dzień Dziecka – Gazetka ścienna.
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego – reportaż fotograficzny – Przygotowanie zdjęć na gazetkę ścienną.
Sporządzenie sprawozdania   z pracy Samorządu w roku szkolnym 2018/2019. – Przygotowanie sprawozdania.

– Wręczenie upominków członkom SU.

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. – Przygotowanie wyborów.

 

Plan pracy, termin realizacji, zadania i formy realizacji mogą ulec zmianie.

                                                                                                                                                                                                                         

Regulamin

Samorządu Uczniowskiego

I. WSTĘP

1. a.   Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

b.  Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

c. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

II. WŁADZE SAMORZĄDU                                                                 .

2. Władzami Samorządu są:

a.       Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą);

b.      Zarząd;

c.       Komisja Rewizyjna.

3. a.   Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli wszystkich klas, minimum po jednym z każdej klasy.

b. Do kompetencji Rady należy:

 • wybór i odwoływanie przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły;
 • uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;
 • uchwalanie budżetu;
 • uchwalanie składek członkowskich (decyzja taka wymaga zaakceptowania przez referendum, w którym weźmie udział powyżej 2/3 uczniów szkoły);
 • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu;
 • wybór Komisji Rewizyjnej;
 • wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 • przyjmowanie kwartalnych sprawozdań Zarządu;
 • powoływanie spośród członków Rady komisji oraz mianowanie ich przewodniczących;
 • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.

c. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż 7 dni po wyborach, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

d. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

e. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona.

f. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

4. a. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.

b. Zarząd składa się z 6 uczniów: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz 2 członków.

c.  Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.

d. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
 • reprezentowanie Samorządu;
 • przedstawianie Radzie kwartalnych sprawozdań z pracy Zarządu,
 • powoływanie sekcji oraz redakcji gazety SU, mianowanie ich przewodniczących; prowadzenie dokumentacji pracy samorządu
 • prowadzenie gospodarki finansowej;
 • opracowanie projektu budżetu.

e.  Na własne życzenie w zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

f.   W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

g.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie.

h.  Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą prace Samorządu Uczniowskiego.

i.Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i Przewodniczący.

j.Pozostałe dokumenty podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zarządu lub 2 innych członków Zarządu, działających na podstawie upoważnienia Zarządu.

k. Samorząd Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej:

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej Nr 5

w Łukowie

Pieczątka przechowywana jest przez Sekretarza Zarządu.

5.  a. Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej.

b. W skład Komisji wchodzi trzech członków wybieranych przez Radę.

c.  Komisja Rewizyjna kontroluje prace Zarządu i minimum raz na semestr przedstawia sprawozdanie Radzie.

d. Komisja Rewizyjna prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

6. a.   Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.

b.  Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.

c.  Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także – na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

III. KADENCJA WŁADZ, WYBORY, WAKATY

7. a.   Kadencja wszystkich władz samorządu trwa jeden rok kalendarzowy. Termin przeprowadzania wyborów określają punkty 8, 9 i 10 niniejszego regulaminu.

b.  Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły. W chwili odejścia ucznia ze Szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

c.  Wybory do władz Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

d. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę.

8. a.   Wybory delegatów do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno.

b. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy.

c. Wybory są nadzorowane przez Komisję Wyborczą powoływaną przez ustępującą Radę:

d.Kandydaci na funkcje delegata do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych muszą być przedstawieni uczniom klasy tydzień przed terminem wyborów. Przedstawicielem może być tylko uczeń danej klasy (nie musi to być przewodniczący Samorządu Klasowego).

e.  W przypadku vacatu na funkcji członka Rady, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.

9. a. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w październiku.

b. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad połowa członków Rady.

c. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej członkowie Rady zgłaszają na piśmie na tydzień przed wyborami.

Zgłoszenie musi zawierać zgodę kandydata.

d.  Na pierwszym zebraniu po wyborach Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji.

10. a. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w kwietniu.

b.  Nie później niż w pierwszym tygodniu marca Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów.

c.  W ciągu 2 tygodni od w/w terminu uczniowie Szkoły mogą zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego samorządu wraz z pełnym składem Zarządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz ich pisemną zgodę. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący naukę w Szkole.

d.  Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej.

e.  Kandydaci muszą wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych, w czasie którego mają możliwość przedstawienia swojego programu działania oraz odpowiadają na pytania członków Rady.

f.   Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu kwietnia. Wybory są tajne, uczestniczą w nich wszyscy uczniowie Szkoły. W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród przedstawionych kandydatur Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu. Wybory wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU

11. a. Zgodnie z art. 55 p. 5.1 Samorząd Uczniowski, reprezentujący ogół uczniów Szkoły wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

b. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

c. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

d.  Wyboru Opiekuna dokonuje Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych w czerwcu, po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.

e.  Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

f. Kandydatów na funkcje Opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie Szkoły.

V. KOMISJE I SEKCJE

12. a. Dla realizacji swoich zadań, Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych może powoływać komisje, a Zarząd – sekcje.

b.  Powoływane Komisje /Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).

c. Przy powoływaniu Komisji /Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

 • nazwę Komisji /Sekcji;
 • zakres działalności i kompetencje;
 • okres jej istnienia
 • przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą /Zarządem za jej prace;
 • skład osobowy;

d. Komisje są powoływane spośród członków Rady. Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

e. Informacja o powołaniu Komisji /Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie (lub otwartym charakterze) musi być wywieszona w gablocie Samorządu w terminie tygodnia od daty powołania.

f.   Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych powołuje ze swego grona Komisję Wyborczą, która organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich władz samorządu. Kadencja Komisji Wyborczej trwa jeden rok.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU

13. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.

14. a. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:?

 • we wszystkich klasach, przed wyborami do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych;
 • w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

b. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszony w gablocie Samorządu).

c. Każdy członek Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.

d. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub 3 członków Rady.

e. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Rady muszą być poinformowani na piśmie dwa tygodnie przed tym posiedzeniem. Ponadto treść tych poprawek musi być wywieszona w gablocie samorządu.

f. Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.


§1

 1. Wybory są powszechne (uczestniczą wszyscy uczniowie) i tajne.

§2

 1. W wyborach wybierany jest Przewodniczący oraz pozostali członkowie Zarządu.
 2. Osoby kandydujące na Przewodniczącego SU, które nie zostały wybrane na tą funkcję tworzą Zarząd Honorowy SU. Pełnione przez nich funkcje są zależne od ilości otrzymanych głosów.

§3

 1. Zgłoszenia kandydatur dokonuje się pisemnie.
 2. Na liście musi być pisemna zgoda kandydata, a lista potwierdzona podpisami co najmniej 20 osób.
 3. Listy zgłoszeń należy składać do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w ciągu 2 tygodni od momentu ogłoszenia wyborów.
 4. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący Szkołę.

§4

 1. Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu.
 2. Każdy kandydat może prowadzić kampanię wyborczą za pomocą ulotek, plakatów, szkolnego radiowęzła (5 min.)
 3. Kandydaci muszą wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych, w czasie którego mają szansę przedstawić swój program oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania.

§5

 1. Wybory odbywają się w budynku szkoły
 2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wybrana spośród uczniów.
 3. Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I-VI.
 4. Komisja Wyborcza zbiera głosy do opieczętowanej urny.
 5. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.
 6. W przypadku równej ilości głosów zostanie przeprowadzona II tura głosowania.

§6

 1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
 2. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
 3. Po obliczeniu głosów członkowie Komisji sporządzają protokół, który następnego dnia po wyborach jest wywieszony w gablocie Samorządu.

§7

 1. Sprawy sporne rozstrzyga Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Wzór zgłoszenia kandydata na

Przewodniczącego

Samorządu Uczniowskiego

Wyrażam zgodę na  kandydowanie na Przewodniczącego SU:

Funkcja Imię i nazwisko Klasa Podpis
Przewodniczący

Popieramy wyżej wymienioną kandydaturę na Przewodniczącego SU:

Lp. Imię i nazwisko Klasa Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Author: admin