Konkurs na ?Logo Szkolnego Klubu Wolontariatu?

REGULAMIN KONKURSU

na

?Logo Szkolnego Koła Wolontariatu?

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkolny Klub Wolontariatu działający przy SP nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego  w Łukowie.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkolny Klub Wolontariatu do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

III. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 10.01.2018 r. do 14.02.2018r.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VII naszej szkoły oraz ich rodzice  i opiekunowie prawni.

2. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu i osób trzecich w przypadku, gdyby jego projekt naruszał prawo (w szczególności autorskie ) osób trzecich.

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej  nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Łukowie.

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace należy wykonać  techniką komputerową.

3. Projekty konkursowe powinny przedstawiać  znak mieszczący się w polu o wymiarach 15cmx15cm. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo powinno:

a)  charakteryzować się następującymi cechami:

–  czytelność i łatwość zapamiętania,

– indentyfikacja z celami, zadaniami wolontariatu, jak i samym wolontariatem,

– wzbudzanie pozytywnych emocji;

b) składać się:

–       z logotypu (stylizacji literowej),

–       z elementu graficznego będącego symbolem,

–       lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy przesłać do14.02.2018 r.  na adres: wolontariat.sp5@wp.pl, podając w treści maila następujące informacje: imię i nazwisko; klasę; nazwę programu, w którym praca została wykonana. W temacie maila należy napisać ?Praca konkursowa?.

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań, o których jest mowa w Regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

–       zgodność projektu z celami i zadaniami wolontariatu,

–       oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

–       czytelność i funkcjonalność projektu,

–       estetyka wykonania projektu.

VIII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, składającą się z opiekunów   i  wolontariuszy SKW, (ale tylko tych, którzy nie biorą udziału w konkursie) oraz Dyrekcji szkoły.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest  nagroda. Wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie, otrzymają dodatkowe punkty, które zostaną uwzględnione przy ocenie zachowania.

3. Zwycięski projekt stanie się oficjalnym logo Szkolnego Klubu Wolontariatu.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 23.02.2018 r. w Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym.

Author: admin