Wiktory szkolne – regulamin

„Szkolne Wiktory” –  Dzień Sukcesu w Szkole Podstawowej nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Łukowie

Założenia ogólne:
Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagrodzenie tych uczniów, którzy w
danym roku szkolnym wykazali się swoimi talentami(zdolnościami), osiągając
znaczące sukcesy artystyczne, sportowe, w nauce oraz w konkursach o randze
szkolnej, międzyszkolnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Przyznawane tytuły ?Szkolnego Wiktora? są wyrazem uznania dla talentów i
uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Generała Władysława
Sikorskiego w Łukowie.
Cele:
1. Wspieranie i promocja uczniów zdolnych.
2. Prezentacja dorobku uczniowskiego przed społecznością szkolną oraz
rodzicami.
3. Tworzenie pozytywnych wzorców do naśladowania dla pozostałych
uczniów.
4. Rozbudzanie aktywności uczniów.
5. Motywowanie uczniów do rozwijania i wykorzystywania swoich
umiejętności, talentów i pracy nad sobą.
6. Budowanie poczucia wartości u dziecka.
7. Integrowanie społeczności szkolnej.
8. Rozwijanie współpracy z rodzicami.
9. Tworzenie tradycji szkoły (impreza cykliczna).
Zasady przyznawania nagród:
1. Nagroda przyznana uczniowi ma formę nagrody rzeczowej oraz dyplomu
albo statuetkę Super Wiktora.
2. Statuetka Super Wiktora stanowi wyróżnienie dla ucznia, który
szczególnie przyczynia się do odkrywania własnych talentów i uzdolnień,
a tym samym promują na zewnątrz Szkołę Podstawową nr 5 w Łukowie,
osiągając sukces w wojewódzkim konkursie organizowanym przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty.
3. Nagrodę otrzymuje uczeń, który w konkursie wewnątrzszkolnym zajął I
miejsce, a w konkursie międzyszkolnym zajął I, II lub III miejsce i na I
semestr danego roku szkolnego otrzymał minimum ocenę bardzo dobrą z
zachowania.
4. Prace biorące udział w szkolnych konkursach plastycznych powinny być
wykonane w szkole w obecności komisji.
5. Nagrodę otrzymuje uczeń, który reprezentował Szkołę w etapie
rejonowym konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty.
6. Nominację do otrzymania tytułu rozpatruje się w następujących
kategoriach:
– Mądra głowa
– Niezwykły bohater
– Artystyczna dusza
– Mistrz sport
– Promyk sukcesu (kategoria dla uczniów klas I przyznawana w różnych
dziedzinach).
7. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród w poszczególnych
kategoriach (Załącznik nr 1).
8. Z wnioskiem o nominację do tytułu Szkolnego Wiktora występują:
-nauczyciele,
-rada rodziców/rodzice,
-organizacje szkolne,
-inne instytucje.
9. Wnioski o nominację wraz z uzasadnieniem należy składać w
sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio do nauczycieli opiekunów
poszczególnych kategorii.
10.Lista osób nominowanych sporządzana jest do 31 maja każdego roku .
11.Nominacje do udziału w Gali ?Szkolne Wiktory? przedstawia komisja
składająca się z opiekunów poszczególnych przedmiotów, przedstawiciela
Rady Rodziców i przedstawiciela Samorządu Szkolnego.
12.Lista uczniów wyróżnionych tytułem Szkolnego Wiktora zaprezentowana
będzie do powszechnej wiadomości na stronie internetowej
www.sp5lukow.pl.
13.Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i statuetek odbędzie się w
ostatnim tygodniu każdego roku szkolnego, podczas Gali Szkolnych
Wiktorów.
Regulamin opracował zespół w składzie:
Joanna Bartmanska
Danuta Dybciak ?Bocian
Rozalia Męczyńska
Grażyna Sawicka
Agata Zakrzewska
Załącznik nr 1
Kryteria przyznawania nagród w kategoriach:
Kategoria ?Mądra głowa?
Do kategorii ?Mądra głowa? mogą być zakwalifikowani uczniowie, którzy
spełniają następujące warunki:
1. W dowolnej dziedzinie osiągnęli indywidualnie wybitny sukces na etapie
wojewódzkim lub ogólnopolskim reprezentując Szkołę.
2. Osiągnęli bardzo wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych
sprawdzających wiadomości i umiejętności:
– I miejsce w klasach II ? VI w konkursach wewnątrzszkolnych
– I ? III miejsce lub drużyna w konkursach międzyszkolnych.
Kategoria ?Niezwykły bohater?
W kategorii ?Niezwykły bohater? może być nominowana osoba, która spełnia
jeden z warunków:
1. Wzorowe zachowanie w sytuacji nietypowej, rzadko spotykanej.
2. Dokonanie niezwykłego czynu związanego np. z ratowaniem życia lub
mienia społecznego.
3. Czynne przeciwstawianie się złu.
4. Bezinteresowna opieka osobą potrzebującą pomocy (starszą, samotną,
niepełnosprawną).
5. Aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
6. Pełnienie obowiązków wykraczających poza możliwości wieku
dziecięcego
Kategoria ?Artystyczna dusza?
Do kategorii ?Artystyczna dusza? mogą być zakwalifikowani uczniowie,
którzy spełniają następujące warunki:
1. Uczestniczą aktywnie w szkolnych konkursach oraz innych
wydarzeniach kulturalnych Szkoły.
Dziedziny:
Konkursy muzyczne
Konkursy plastyczne
Konkursy recytatorskie
Konkursy literackie
2. Biorą udział w wydarzeniach kulturalnych związanych ze Szkołą
(konkursy) i odnoszą znaczące sukcesy (nagrody i wyróżnienia).
Kategoria ?Mistrz sportu?
Do kategorii ?Mistrz sportu? mogą być zakwalifikowani uczniowie, którzy:
1. Reprezentują Szkołę w zawodach sportowych i odnoszą sukcesy:
miejsce: 1-3 w zawodach rejonowych i miejsca punktowane w
zawodach wojewódzkich.
2. Prowadzą sportowy tryb życia, w swoim postępowaniu kierują się
zasadą ?FAIR PLAY?.
Kategoria ?Promyk sukcesu?(kategoria dla uczniów klas I przyznawana w
różnych dziedzinach)
Do kategorii ?Promyk sukcesu? mogą być zakwalifikowani uczniowie,
którzy:
1. Wykazują szczególne zainteresowania i rozwijają swoje uzdolnienia
osiągając I miejsce w konkursach szkolnych.

Author: admin